Cégadatok, közhasznúság » Közhasznú tevékenység

Közhasznú tevékenységünk

2010.09.01
2017.01.03
A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet kizárólag kiegészítő jelleggel folytathat.

Ezen belül az 2011. évi CLXXV. Tv. alapján közhasznú tevékenység minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.

Az ERFARET Nonprofit Kft. közhasznú tevékenysége az alábbi, ágazati jogszabályok által megjelölt közfeladatok ellátására irányul.

A) 2009. évi XXXVII. tv. az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 1. § és 2. §

A társaság tudományos kutatás-fejlesztési és ismeretterjesztő tevékenysége hozzájárul:

  • a klímaváltozás hatásainak csökkentéséhez,

  • a biológiai sokféleség megőrzéséhez,

  • az ország környezeti állapotának javulásához,

  • a termőtalaj, a mezőgazdasági területek védelméhez,

  • a fa, mint megújuló energia- és nyersanyagforrás biztosításához,

  • a fenntartható erdőgazdálkodáshoz kapcsolódóan az erdők változatosságának megőrzéséhez, az erdők fenntartásához, felújításához.

B) 2014. évi LXXVI. tv. a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról 4-5. §

A társaság tudományos kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenysége keretében közreműködik a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia kialakításában.

C) 1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 64. § (1)

A társaság tudományos ismeretterjesztő tevékenységének középpontjában a természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása áll.

D) 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 11. 19.

A társaság tudományos kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenysége révén hozzájárul a helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás és hulladékgazdálkodás fejlesztéséhez.

E) 2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről 4. § (1)-(2); 5. § (1); 52. § (1)

A kulturális örökség a nemzet egészének közös szellemi értékeit hordozza, ezért megóvása mindenkinek kötelessége, melyben a társaság is tevékenyen részt vesz.
A társaság kulturális örökség elemeit tudományos módszerekkel felkutatja, száma veszi, értékeit megőrzi és hozzáférhetővé teszi.
A kulturális örökség védelme közérdek, megvalósítása megóvása közreműködési jogosultságot és együttműködési kötelezettséget jelent az állami és önkormányzati szervek, a nemzetiségi szervezetek, az egyházi jogi személyek, a társadalmi és gazdasági szervezetek valamint az állampolgárok számára, így az ERFARET Nonprofit Kft. számára is.
A védetté nyilvánított kulturális javak tulajdonosa (birtokosa) köteles a javakat épségben fenntartani, őrzésükről szakszerű kezelésükről és megóvásukról gondoskodni, melyben a társaság is tevékenyen részt vesz.

Ezen tevékenységek az alábbi okból minősülnek közhasznúnak, alkalmasak a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítésére:

A fa- és bútoripar a Nyugat-dunántúli régió iparán belül különösen nagy jelentőséggel bír: a régióban mintegy 700 vállalkozást tartanak nyilván. A gazdasági társaság K+F kapacitásának megerősítése és a vállalati szektor számára magas színvonalú kutatási szolgáltatások nyújtása mellett egyenrangú cél a vállalkozásokkal való hatékony, intézményesült együttműködés feltételeinek biztosítása, az oktatás segítése (elsősorban a kutatócsere, PhD képzés területén). A fa- és bútoripar fejlesztési igényeit kiszolgáló tudásközpont működtetése nagymértékben hozzájárul a diplomás foglalkoztatottak arányának, a régióbeli lakosság általános képzettségi szintjének növeléséhez, illetve mindezek által a regionális versenyképesség erősítéséhez és hosszú távon a dinamikus gazdasági fejlődés fenntartásához. A Kft. közhasznúsághoz kapcsolódó további célja a tudományos eredmények, illetve innováció menedzsmenttel kapcsolatos ismeretek széles körben történő terjesztése szakmai fórumokon, konferenciákon, nyomtatott sajtóban.

A közhasznú társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet; gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt közhasznú tevékenységére fordítja; a közhasznú szervezet a fel nem osztott eredményt kifejezetten a jelen okiratban meghatározott tevékenységére fordítja; közvetlen politikai tevékenységet (pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása) nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból.


Közhasznúsági előírások

A közhasznú szervezet működésével kapcsolatos iratok a társaság telephelyén (központi ügyintézés helyén)kerülnek elhelyezésre, az ügyvezető igazgató azokba bárkinek betekintést biztosít. Az ügyvezető igazgató vezeti a Határozatok Könyvét, melyben az alapító határozatai, azok időpontja és hatálya, a támogatók és ellenzők számaránya kerül rögzítésre, amelybe és a szervezet működésével kapcsolatban keletkezett iratokba az ügyvezető igazgató szintén bárkinek előzetes egyeztetés szerint betekintést biztosíthat. A közhasznúsági tevékenységgel illetve döntésekkel kapcsolatos információkról az érintett kedvezményezetti személyi kört postai úton, írásban kell értesíteni, mely tartalmazza a közhasznú tevékenységre vonatkozó döntés tartalmát, ideértve szolgáltatás igénybevételének módját is.

A közhasznú szervezet működése során szolgáltatásait külön megállapodások alapján jogosult bárki igénybe venni.

A közhasznú szervezet beszámolóit a mindenkor hatályos jogi előírásoknak megfelelően helyezi a cégbíróságon letétbe és ezzel biztosítja a beszámolók közlésének nyilvánosságát.

A közhasznú társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a közhasznú szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV. törvényben előírt kötelező tartalommal közhasznúsági mellékletet készíteni. Az éves közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. A közhasznú társaság köteles a közhasznúsági mellékletet a tárgyévet követő évben legkésőbb május 31-ig saját honlapján, ennek hiányában 1 alkalommal a Kisalföld c. napilapban közzétenni.Közhasznúsági jelentések

ERFARET_kh_jelentes_2014

NYME_ERFARET_kh_jelentes_2013

NYME_ERFARET_kh_jelentes_2012

NYME_ERFARET_kh_jelentes_2011

NYME_ERFARET_kh_jelentes_2010

NYME_ERFARET_kh_jelentes_2009

NYME-ERFARET_Nonprofit_Kft_kozhasznusagi_jelentes_2008