ERFARET Kiadó » FAIPAR - A faipar tudományos folyóirata


2014-től szerkesztőségünk átalakította a
FAIPAR folyóiratot elektronikus folyóirattá.
Nemzetközi néven, nemzetközi színvonalú megjelenéssel
érhető el az új weboldal: woodscience.hu


A FAIPAR című tudományos folyóiratot ( HU-ISSN: 0014–6897) cégünk 2009-től szerkeszti a
Faipari Mérnöki Karral és a Faipari Tudományos Egyesülettel együttműködésben. Az általunk
szerkesztett számok 2009-2013 között (a borítóra kattintva) letölthetők ezen az oldalon.
A 2002-2008 között megjelent számok elérhetők a faipar.fmk.nyme.hu oldalon.
A későbbiek során tervezzük, hogy az új weboldalon létrehozzuk az egységes archívumot.


.
Faipar 2013/4. szám


Tudományos tartalom:

A nyílászárók légzárási teljesítménycsökkenésének hatása a filtrációs hőveszteségre

Fa és fa alapú építőanyagok emissziója

Infravörös sugárzásnak kitett lucfenyő száradásának vizsgálata statisztikai módszerekkel

Az energiatanúsításon túl: a környezetterhelés értékelése, különös tekintettel a fa alapú építés esetén


Scientific content:

The effect of the reduced performance of windows on filtration heat losses

Emission of wood and wood based products

Statistical analysis of drying intensity by spruce wood exposed to infrared radiation

Beyond energy performance certification: evaluating environmental impact, with special regard to wood based construction


.

Faipar 2013/3. szám


Tudományos tartalom:

Szezonális hőtároló rendszer lehűlési folyamatának számítógépes modellezése

Fotodegradáció hatására fellépő felületérdesedés vizsgálata az infravörös színkép segítségével

Paraffinban végrehajtott hőkezelés hatása a bükk és a nyár faanyag egyes tulajdonságaira

Formaldehid-koncentráció egy új építésű vázszerkezetes épületben


Scientific content:

Computer modeling of the cooling process of a seasonal heat storage system

Roughness change analysis of photodegraded wooden surfaces by infrared spectroscopy

The effect of heat treatment in hot paraffin bath on selected properties of beech and poplar wood

Formaldehyde concentration in a newly built wooden frame house


.

Faipar 2013/2. szám


Tudományos tartalom:

A falemezipar fejlesztési lehetőségei Magyarországon

A (+)-katechin kinyerése tölgyek kérgéből

A fotodegradáció okozta felületérdesedés vizsgálata


Scientific content:

Anatomical and physical characteristics of Hackberry (Prunus padus)

Opportunities for growth in the Hungarian wood panel industries

Isolation of (+)-catechin from the bark of different oak species

Surface deterioration of wood by photo degradation treatment


.

Faipar 2013/1. szám


Tudományos tartalom:

A zselnicemeggy (Prunus padus) anatómiai és fizikai sajátosságai

Parabolikus napkollektor alkalmazhatóságának lehetőségei technológiai hő előállítására a faiparban

Fotoanalitikus módszerek használata a fafeldolgozás területén

Biomassza alapú kapcsolt energia előállításának lehetőségei faipari üzemeknél

Fa- és agripelletek tüzeléstechnikai tulajdonságaival összefüggő kutatások alapjai


Scientific content:

Anatomical and physical characteristics of Hackberry (Prunus padus)

Utilization of parabolic solar collector for technology heat production in wood industry

Photoanalytical methods used in wood processing

Biomass based coupled energy production possibilities in wood industry

The basics of research related to firing properties of wood pellets and agri-pellets


.

Faipar 2012/4. szám


Tudományos tartalom:

Folyadékfázisú, kisfelbontású NMR alkalmazásának egyes lehetőségei faipari vizsgálatokban

Fatermékekben tárolt szén hazai civilizációs anyagárama és a klímavédelem

Por-forgács halmazok eloszlásvizsgálata


Scientific content:

Possible Applications of Liquid State, Time Domain NMR for Analyses in Forest Products Industry

The domestic anthropogenic flow of carbon stored in wood products and the climate protection

Investigation of the distribution of the wood particles


.

Faipar 2012/3. szám

50 éves a Faipari Mérnöki Kar - ünnepi szám


Tudományos tartalom:

Tönkremeneteli elméletek alkalmazhatóságának vizsgálata térbeli feszültségállapot esetén


Scientific content:

Investigation the usability of the strength criteria in triaxial stress state


.

Faipar 2012/2. szám


Tudományos tartalom:

A hőmérséklet hatása a faanyag fotodegradációjára: Színváltozás

Cementkötésű faforgácslapok nedvességmérése mikrohullámú radarral

Hidakról, földrajzi-történeti áttekintés IV. rész: Az Újvilág régi hídjai

Koncepció az irodai bútorok kiválasztásának, beállításának egyszerűsítéséhez


Scientific content:

The temperature effect of photodegradation for wood: Colour change

Moisture content measurement of cement bonded particle board by microwave radar

About bridges, geographical - historical overview Part IV: Old bridges of the New Word

Concept of a simple method for choosing and adjusting office furniture more easily


.


Faipar 2012/1. szám


Tudományos tartalom:

A bükkábrányi fosszilis fatörzsmaradványok fafaj-meghatározása mikroszkópos módszerekkel

Az ablakok légzárási teljesítményének változása a környezeti hőmérséklet függvényében

Néhány hazai fafaj kérgének hőszigetelő képessége

Az ergonómiai minőség tervezése

Papírhulladék hasznosítása lapalapú biokompozit előállítására II.


Scientific content:

Species identification of the Bükkábrány tree stem fossils using microscopy

The air tightness efficiency change of the windows depending on the environment temperature

Thermal insulation capacity of several domestic wood species

Design for ergonomic quality

Paper waste recycling in biocomposite boards - Part 2


.


Faipar 2011/4. szám


Tudományos tartalom:

A forgácsképzés paramétereinek optimalizációja egyiptomi mezőgazdasági hulladékanyagok feldolgozásakor

A faanyag felületi nedvességtartalmának meghatározása spektroszkópiai módszerrel

Hagyományos bevonatok teljesítmény mutatói


Scientific content:

Optimizing the milling parameters of Egyptian field crop residues

Moisture content determination of wood surface using spectroscopic method

Performance characteristics of traditional varnishes


.

Faipar 2011/2-3. szám


Tudományos tartalom:

A gőzölt nyár fajok parkettagyártási felhasználásának faanyagtudományi összefüggései II.

Anizotrop anyagok nyíró-rugalmassági moduluszának meghatározása – kőris (Fraxinus excelsior)
és lucfenyő (Picea abies) faanyagokon végzett kísérletek bemutatása

A napsugárzás mesterséges fényforrásokkal történő imitálásának problémája

Nyílászárók szerkezeti elemeinek hatása a teljesítményjellemzőkre I. rész. A rugalmas ütközések
hatása az ablak légzárására

Magyarországi fafajok fotodegradációjának összehasonlítása: Színváltozás

Hidakról, földrajzi-történeti áttekintés III. rész: A reneszánsztól az első világháborúig


Scientific content:

Wood science considerations concerning the use of steamed poplar in parquet production II.

Determination of the shear modulus of anisotropic materials - experiments on common ash
(Fraxinus excelsior) and spruce (Picea abies)

Problem of sunlight imitation by artificial light sources

The effect of structural elements on windows performance characteristics Part 1. The influence
of sealing’s on air tightness

Photodegradation of wood species grown in Hungary: Colour change

About bridges, geographical-historical overview Part III: From the Renaissance of the 1ST Word War


.

Faipar 2011/1. szám


Tudományos tartalom:

Ablakszerkezetek hőátbocsátási tényezőjének meghatározása a hőhídhatások figyelembevételével

Térbeli feszültségállapotok átszámítása a faanyag anatómiai főirányainak rendszerébe

Fűrészáru érintésmentes sűrűségmérése

A papírhulladék hasznosítása lapalapú biokompozit előállításához I.

Hidakról, földrajzi-történeti áttekintés II. rész: A Keletrómai Birodalomtól a középkorig


Scientific content:

Heat permeability coefficient assay of windows considering the effect of thermal bridges

Transformation of triaxial stress states into the anatomical coordinate system of wood

Non-contact density determination of lumber

Paper waste recycling in biocomposite boards - Part 1

About bridges, geographicalhistorical overview Part II: From the Byzantine Empire to the medieval ages


.

Faipar 2010/3-4. szám


Tudományos tartalom:

Tönkremeneteli elméletek alkalmazhatóságának vizsgálata síkbeli feszültségállapot esetén

A magyar fafeldolgozás energiaszerkezetének vizsgálata és energiafelhasználási összefüggései

A nyár fafajták parkettagyártási felhasználásának faanyagtudományi összefüggései

Európai és észak-amerikai fa vázszerkezetű épületek hőtechnikai összehasonlítása

Hidakról, földrajzi-történeti áttekintés I. rész: Őskor és a nagy birodalmak kultúrái


Scientific content:

Examination of strength criteria for wood in complex stress state

Analysis of the energy structure and coherences of the energy consumption in the Hungarian wood

Wood science considerations concerning the use of poplar species in parquet production

Comparison of heat conductivity of North American and European wood frame wall structures

About bridges, geographical - historical overview Part I: Prehistoric times and the culture of great empires


.

Faipar 2010/2. szám


Tudományos tartalom:

Rétegelt-ragasztott íves fatartó kupola főtartójának tervezési problémái

A rés-elmélet alkalmazása a bútorok ergonómiai tervezésében

Szerkezeti fa szilárdsági osztályozása / Göcsök szerepe


Scientific content:

Design problems of the main beam of a curved glued laminated wood dome

Gap theory in ergonomical furniture design

Strength grading of stuctural lumber / Effect of knots


.

Faipar 2010/1. szám


Témák:

Tudományos publikációk

Élet

A FATE 60 éves


Content:

Scientific publications

Life

60th anniversary of the FATE


.

Faipar 2009/3-4. szám


Témák:

Tudományos publikációk

Gazdaság

Faipari felsőoktatás


Content

Scientific publications

Economy

Higher education in wood science


.

Faipar 2009/2. szám


Tudományos tartalom:

A hőátbocsátási tényezők számítása egy fa bordavázas épület esetén II.

Faanyagú tartószerkezet laboratóriumi diagnosztikai vizsgálata I.

Bükk (Fagus silvatica L.) faanyag színének homogenizálása gőzöléssel


Scientific content:

Calculation of the thermal transmittance on a woodframe housing system part 2

Diagnostic test of a timber construction in laboratory part 1

Colour homogenisation of beech (Fagus silvatica L.) by steam treatment


.

Faipar 2009/1. szám


Tudományos tartalom:

Különböző rönktárolási módszerek összehasonlító gazdaságossági vizsgálata

Fa-acél hibrid híd: mért és számított eredmények összehasonlítása

Dunántúli tölgyek gesztesedési folyamataiScientific content:

Comparative economic analysis of various log storage methods

Wood-steel hybrid bridge:comparison of measured and calculated results

Heartwood formation process of oak in Transdanubia